Manifest

Een initiatief van Stichting zaVie om uw mening te delen over de verschillende onderwerpen die wij in de vorm van een manifest aanbieden

Manifest
Lokale
Versterking

De werkgroep Lokale Versterking is een werkgroep van zaVie, een provinciale organisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een beperking in de provincie Groningen. zaVie staat voor een samenleving waarin zorg en aandacht is voor iedereen en waarin iedereen mee kan doen. Dat is belangrijk voor het maatschappelijk geluk en welzijn van mensen. De werkgroep Lokale Versterking kijkt vooral naar het lokale beleid van gemeenten en de samenhang van dit beleid ten opzichte van andere gemeenten. Dit manifest is een uitnodiging aan iedere geïnteresseerde in en deelnemer aan de gemeentelijke politiek. Een uitnodiging om het leven van bewoners met een beperking in uw gemeente te ondersteunen en te verbeteren, zodat zij - net als ieder ander - mee
kunnen doen in de samenleving. Om deze participatie te bereiken, roepen we u op om met de volgende punten aan de slag te gaan.

Zorg voor meer woningen voor ouderen en mensen met een beperking

Het is daarbij belangrijk om goed rekening te houden met de veranderende woonwensen en betrek de mensen vanaf het begin bij de plannen
Om armoede te voorkomen, moeten sociale huurwoningen beschikbaar blijven voor lage inkomens. Dit kan onder andere door de bouw van meer sociale huurwoningen. De gemeente kan hiervoor richtlijnen en/of een quotum vaststellen.
Stop de verkoop van sociale huurwoningen en stop de witwaspraktijken en verdienmodellen met woningen. Dit kan onder andere door het opleggen van een verplichting om zelf te gaan wonen in de koopwoning. Zorg voor kleinschalige woonvoorzieningen voor
ouderen, met voldoende beschikbare zorgvoorzieningen. Hierdoor blijft langer zelfstandig thuis
wonen écht mogelijk.
Geef veel aandacht aan woningen voor cliënten van
jeugdzorg, ggz en andere instellingen als zij in hun behandeling zover zijn dat zij (met begeleiding) zelfstandig kunnen wonen. Hierdoor houden zij geen plaats in een instelling bezet. Dit bevordert de doorstroming in instellingen en vermindert de wachtlijsten voor behandelingen.

Zorg voor een goede informatievoorziening

Ontwikkel richtlijnen voor begrijpelijke informatie. Tweeëneenhalf miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd. Dit vereist dat informatie van gemeenten in begrijpelijke taal wordt verstrekt.
Vergroot de toegankelijkheid van gemeentelijke brieven, artikelen en informatie door mensen aan te stellen voor ondersteuning. Uit de praktijk blijkt dat telefonische ondersteuning voor velen niet werkt.
Zorg ervoor dat offline meedoen aan de samenleving mogelijk blijft. 800.000 Nederlanders (CBS, 2019) zijn nog nooit op internet geweest en een deel daarvan zal dat ook nooit meer doen. Ook zij maken echter deel uit van een samenleving die steeds digitaler wordt. Hoe gaan we om met de groep die niet kan of wil meekomen in deze digitale wereld? Het gaat vaak om mensen die de samenleving niet meer begrijpen. Ze zijn 'regelmoe' en hebben het gevoel de grip kwijt te
zijn. Om ze te zien als achterblijvers die zich moeten aanpassen, is niet realistisch. Daarvoor is de groep te groot. De samenleving moet zich ook aanpassen en de overheid moet rekening blijven houden met deze groep mensen.

Zorg voor een goede toegankelijkheid

Zorg voor een goede toegankelijkheid van de openbare ruimte en voor goed toegankelijk openbaar vervoer. Dit is belangrijk voor ouderen en mensen met een beperking. Ook zij moeten zoveel mogelijk zelfstandig boodschappen kunnen doen, uit eten kunnen gaan of het theater/de bioscoop bezoeken.
Faciliteer groepen ervaringsdeskundigen uit de gemeente om mee te denken over de toegankelijkheid van openbare ruimten en gebouwen. Zorg ervoor dat zij een onkostenvergoeding krijgen.
Beperk het aantal Shared Space gebieden en luister naar gebruikers bij de inrichting ervan. Shared Space betekent dat iedereen gebruik maakt van dezelfde ruimte op de weg. Er is geen aparte ruimte voor auto's, fietsers en mensen die lopen. Zoals in Groningen het geval is in een deel van het gebied tussen de Westerhaven en de A-kerk. Door de manier waarop de openbare ruimte is ingericht, zouden mensen meer rekening met elkaar houden en gewenst gedrag vertonen. In de praktijk blijkt echter dat door het gebrek aan regels, mensen niet weten hoe ze zich moeten gedragen. Dit zorgt voor rare capriolen en onveilige situaties, waardoor ouderen en mensen met een beperking niet door deze gebieden durven. Luister meer naar de mensen die terug willen naar gescheiden verkeerssituaties.
Verminder de eisen bij een bijstandsuitkering. Maak het makkelijker voor mensen in de bijstand om mee te kunnen doen in de samenleving (bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk), zonder dat ze direct gekort worden in hun uitkering of andere verplichtingen krijgen. Biedt daarnaast perspectief naar werk.

Zorg voor goede en voldoende geestelijke gezondheidszorg

Beschermd wonen voor ggz-cliënten kan beter. Er is behoefte aan meer tussenvoorzieningen. De afstand tussen opname in de kliniek en zelfstandig wonen is vaak groot, waarbij eenzaamheid een grote rol speelt.
Door de snelle afname van opname en opnameduur in de ggz en de toenemende ambulantisering ontstaan er knelpunten in de zorg voor mensen met psychische klachten. Dit is voor een deel op te lossen door te zorgen voor meer tussenvoorzieningen (zoals begeleid wonen) waar mensen begeleid worden naar zelfstandig functioneren.
Er is ook behoefte aan meer vormen van begeleid wonen, bijvoorbeeld zelfstandige woningen naast elkaar waardoor er iets aan de eenzaamheid gedaan kan worden.

Bovenaan